Abstract Submission Closed                                                                 Follow us on Facebook - ASICON 2018

National Office Bearers ASI 2018

Executive Committee Members
Dr. T. Narayana Rao Dr. P V Ramana Murthy Dr. Vakamudi Prakash
Dr. Sarbeswar Bora Dr. Alok Abhijit Dr. Sitaram Prasad Singh
Dr. Bindey Kumar Dr. Siddharth Tamaskar Dr. Rana A K Singh
Dr. K N Srivastava Dr. Bharat K. Panchal Dr. Gunvant H. Rathod
Dr. Pankaj R Modi Dr. Shiv Shankar Bhardwaj Dr. Satish Kumar Midha
Dr. Fazlul Qadir Parray Dr. Sadashivayya Soppimath Dr. Ashok Godhi
Dr. G Siddesh Dr. Aravind Patel Dr. R. Padmakumar
Dr. C. Karthikeyan Dr. Y M Fazil Marickar Dr. Sanjay Kumar Jain
Dr. Mukesh Shrivastava Dr. Achal Gupta Dr. Abhay Narendra Dalvi
Dr. Jaisingh K. Shinde Dr. Manoj S.Jain Dr. Chitta Ranjan Das
Dr. Sreejoy Patnaik Dr. U S Dhaliwal Dr. Chanjiv Singh
Dr. Raj Govind Sharma Dr. Raj Kamal Jenaw Dr. Shyam Bhutra
Dr. N T Srinivasan Dr. S R Subramaniyan Dr. G. Laxmana Sastry
Dr. C R K Prasad Dr. G Kanaka Raju Dr. Janmejai Prasad Sharma
Dr. Probal Neogi Dr. Ashutosh Sayana Dr. Nikhil Singh
Dr. Diptendra Kumar Sarkar Dr. Makhan Lal Saha


Copyright © by ASICON 2018 Chennai
Developed & Managed By : ExpoCon Tech