Abstract Submission Closed                                                                 Follow us on Facebook - ASICON 2018

Video Gallery

Dr. Dilip S. Gode
ASI President
Dr. J.W. Ebenesh Bensam
ASI Honorary Secretary
Prof. Dr. K. Vivek S Nathan
Organising Treasurer
Dr. B K C Mohan Prasad
Madurai
Dr. A Trimurty Rao
Vijayawada
Dr. Abhay N Dalvi
Mumbai
Dr. Bhanwar Lal Yadav
Jaipur
Dr. Bhartendu Kumar
Bihar
Dr. Chandra Sekar
Chennai
Dr. Chintamani
New Delhi
Dr. Diptendra Kumar Sarkar
West Bengal
Dr. G S Gnanagurusamy
Sivakasi
Dr. Jadunath Buragohain
Assam
Dr. Jeevan Kankaria
Rajasthan
Dr. Jugindra Sorokhaibham
Manipur
Dr. K N Srivastava
Delhi
Dr. M K Garg
Haryana
Dr. Makhan Lal Saha
West Bengal
Dr. P Senthilnathan
Coimbatore
Dr. Palanivelu
Coimbatore
Dr. Pravin R Suryawanshi
Mumbai
Dr. Rana A K Singh
New Delhi
Dr. Rathnaswami
Chennai
Dr. S K Jain
New Delhi
Dr. S Babu
Madurai
Dr. Sanjay Kumar Jain
Bhopal
Dr. Sibananda Mohanty
Odisha
Dr. Santhosh John Abraham
Cochin
Dr. Sarbeswar Bora
Nagaon
Dr. Somnath Ghosh
West Bengal
Dr. Tamonas Chaudhuri
West Bengal
Dr. Tarun Mittal
New Delhi
Dr. Uday Shankar Prasad Srivastava
Jharkhand
Dr. Akoijamibohal Singh
Manipur
Dr. Brij Bhushan Agarwal
New Delhi
Dr. G Kanaka Raju
Telangana
Dr. Mukesh Shrivastava
Madhya Pradesh
Dr. Narendra Pinto, Dr. M.D. Lamawansa
Sri Lanka
Dr. Raj Govind Sharma
Rajasthan
Dr. Sham Singla
Haryana
Dr. Shiva K Misra
Kanpur
Dr. Sumit Shukla
Indore
Dr. T Narayana Rao
Visakapatnam
Dr. Y M Fazil Maricker
Kerala

Copyright © by ASICON 2018 Chennai
Developed & Managed By : ExpoCon Tech